ازت مـتـنـفـرم . . .

چـی مـیـگـی. . .؟

دقـیـقا حـرف حسـابت چـیـه. . .؟

دسـت از سـرم بـردار!!!

!!!از فـکـرم بـرو بـیـرون

. . .وقـتی دوسـتـم نـداری

این همه خاطره بد داریم . . .کافی نیست؟

چـرا مـیای تـو ذهـنـم  . . .؟

. . .ازت مـتـنـفرم

____________________________________________

 . . .لیمو نوشت  

/ 0 نظر / 22 بازدید